Watch Mosaic Portrait Online ()

Watch Mosaic Portrait Online ()

Mosaic Portrait ()

Release :
Genre : Drama
Runtime :
Company : Blackfin (Beijing) Culture & Media Co.
Cast : Wang Yan-hui, Wang Chuanjun, Zhang Tongxi
Language : zh

A photojournalist investigates a sexual abuse case in a remote mountain village.


Descriptions Mosaic Portrait

A photojournalist investigates a sexual abuse case in a remote mountain village.